Ctrl+D

Nếu bạn thích chúng tôi, vui lòng tham gia bộ sưu tập

Điều khoản dịch vụ

Tháng 5 năm 2019

Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") được sử dụng để điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa Công ty TNHH Công nghệ mạng Thượng Hải Huaitu (sau đây gọi là "Trang web này" hoặc "Pngtree") và bạn (Người dùng). Điều khoản dịch vụ chi phối việc truy cập, duyệt và sử dụng Trang web của người dùng ("người dùng" hoặc "người dùng", nếu có); tải xuống và sử dụng nội dung thuộc sở hữu của Pngtree; và các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web ("Dịch vụ" hoặc "Dịch vụ", chẳng hạn như Được áp dụng).

Truy cập và sử dụng trang web này có nghĩa là người dùng đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này mà không có ngoại lệ. Người dùng không được sử dụng trang web này nếu họ không chấp nhận Điều khoản hoặc có bất kỳ sự phản đối nào đối với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này.

Pngtree có thể sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyến khích người dùng xem xét các điều khoản này một cách thường xuyên. Ngày bắt đầu của các Điều khoản này là những cập nhật mới nhất cho các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ được áp dụng kể từ ngày xuất bản.

Một số dịch vụ được cung cấp qua trang web này có thể phải tuân theo một số điều kiện hoặc hướng dẫn nhất định mà người dùng phải chấp nhận trước khi cung cấp các dịch vụ có liên quan. Những điều kiện cụ thể có thể được áp đặt bởi Pngtree. Ngoại trừ các điều khoản, các điều kiện cụ thể như vậy được áp dụng và, trong trường hợp có xung đột, điều khoản này sẽ được thay thế. Do đó, người dùng phải đọc và chấp nhận các điều kiện cụ thể này trước khi cung cấp các dịch vụ liên quan. Tương tự, chính sách quyền riêng tư sẽ được áp dụng cho việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.

1. Mục đích của trang web

Thông qua Trang web, Người dùng có thể tìm kiếm nội dung trực quan, như vectơ và hình minh họa, hình ảnh, tệp PNG và Photoshop ở bất kỳ định dạng nào (Nội dung nội dung), cũng như thông tin cụ thể liên quan đến nội dung đó.

2. Sử dụng trang web được ủy quyền

Người dùng chỉ được phép sử dụng Trang web và Dịch vụ theo Điều khoản và với thiện chí.

Tài khoản cá nhân của Pngtree chỉ dành cho sử dụng cá nhân. Để bảo mật tài khoản của bạn, Pngtree sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật để hạn chế chuyển đổi thường xuyên giữa nhiều thiết bị.

Người dùng sẽ không can thiệp vào chức năng của Trang web hoặc trong Dịch vụ, đặc biệt, sẽ không mạo danh người dùng hoặc người khác. Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng, không khả dụng, quá tải, làm giảm hoặc cản trở việc sử dụng bình thường của Trang web hoặc Dịch vụ, điều này có thể ảnh hưởng đến bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ hoặc có thể gây cản trở với các Dịch vụ được cung cấp bởi Pngtree. Nghiêm cấm sử dụng robot, nhện hoặc bất kỳ cơ chế, ứng dụng di động, chương trình hoặc công cụ nào khác để truy cập, sao chép hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào trái với việc sử dụng Trang web thông thường hoặc vi phạm Pngtree lợi ích, mà không có sự cho phép trước từ Pngtree. Tương tự, nghiêm cấm lấy hoặc cố gắng lấy nội dung của Trang web bằng bất kỳ phương pháp hoặc hệ thống nào không được Pngtree ủy quyền rõ ràng hoặc không phải là phương thức truy cập Trang web thông thường.

Người dùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo trước khi sử dụng Dịch vụ mà các tính năng của Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của Người dùng và có tất cả các yêu cầu, thiết bị và phần mềm cần thiết cho mục đích này và mọi chi phí cần thiết cho việc sử dụng Dịch vụ.

Các quyền được cấp cho Người dùng theo các Điều khoản này là cá nhân và sẽ không được giao cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các chi nhánh hoặc tổ chức của cùng một nhóm công ty), hoàn toàn hoặc một phần, mà không có nghĩa là sự đồng ý trước, rõ ràng và bằng văn bản từ Pngtree.

3. Đăng ký

Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định, Người dùng phải đăng ký, tạo tên người dùng và mật khẩu và kích hoạt tài khoản. Để kết thúc này, Người dùng phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ nơi Người dùng sẽ nhận được thông báo liên quan đến Dịch vụ.

Người dùng đồng ý cung cấp thông tin bắt buộc cần thiết để đăng ký và cũng thừa nhận rằng thông tin đó là đúng, đầy đủ và cập nhật. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cập nhật thông tin đó. Người dùng nên cung cấp thông tin sai lệch, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc Pngtree có lý do để nghi ngờ nó, Pngtree có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản của Người dùng.

Người dùng phải bảo vệ và giữ bí mật mật khẩu tài khoản và không được tiết lộ cho bên thứ ba. Người dùng không được cho phép Người dùng khác truy cập Dịch vụ thông qua tài khoản của Người dùng cũng như không sử dụng tài khoản của Người dùng khác để truy cập Dịch vụ.

Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của Người dùng thông qua bất kỳ thiết bị nào. Nếu Người dùng nghi ngờ rằng người dùng khác đang sử dụng tài khoản của mình, anh ấy / cô ấy nên thông báo ngay cho Pngtree.

Pngtree có thể tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của Người dùng nếu cho rằng Người dùng đã vi phạm các Điều khoản này.

4. Nội dung trang web

Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản dịch vụ này, mọi thỏa thuận cấp phép hiện hành với Pngtree và luật pháp, bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web. Pngtree vẫn là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trên Trang web và bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng theo các Điều khoản dịch vụ này. Pngtree có thể sửa đổi, thay thế hoặc ngừng Trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có thông báo, theo quyết định riêng của Pngtree. Pngtree cung cấp Trang web trên cơ sở "như hiện tại" và "có sẵn".

Tất cả nội dung trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hình ảnh và siêu dữ liệu liên quan (gọi chung là "Nội dung Pngtree"), cũng như việc lựa chọn và sắp xếp Nội dung Pngtree, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ Nội dung Pngtree nào đều vi phạm các luật đó và Điều khoản sử dụng này. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này hoặc trong một thỏa thuận cấp phép riêng giữa bạn và Pngtree, Pngtree không cấp bất kỳ sự cho phép rõ ràng hay ngụ ý nào để sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung Pngtree nào. Bạn đồng ý không sao chép, tái xuất bản, đóng khung, liên kết đến, tải xuống, truyền tải, sửa đổi, điều chỉnh, tạo tác phẩm phái sinh dựa trên, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, hiển thị, thực hiện, cấp phép, cấp phép hoặc kỹ sư đảo ngược Trang web hoặc bất kỳ Nội dung Pngtree. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc dữ liệu tương tự nào và / hoặc phương pháp thu thập và trích xuất hình ảnh liên quan đến Nội dung Trang web hoặc Pngtree.

Trừ khi bạn tham gia thỏa thuận cấp phép với Pngtree, bạn không được tải xuống, phân phối, hiển thị và / hoặc sao chép bất kỳ Nội dung Pngtree nào.

Bạn không được xóa bất kỳ thông báo bản quyền nào có trong Nội dung Pngtree.

4.1 Nội dung riêng của Pngtree

Tài liệu gốc của Pngtree (được gắn nhãn "Sử dụng thương mại" hoặc "Pngtree" trên ảnh và hỗ trợ các từ "Giấy phép cao cấp") là một tác phẩm được tạo bởi nhóm thiết kế Pngtree, nhà thiết kế hợp đồng Pngtree và tải lên Nền tảng Pngtree. Nếu họ tuân theo điều khoản Pngtree, người dùng Pngtree có thể sử dụng tài liệu gốc cho mục đích thương mại nhưng không cho phép người dùng cấp phép cho tác phẩm gốc. Đồng thời, Pngtree cung cấp cho người dùng miễn phí 2 lượt tải mỗi ngày. Nếu bạn tải xuống tài liệu gốc, bạn có thể sử dụng nó cho mục đích thương mại, nhưng bạn cần gán thuộc tính đó cho Pngtree và không thể in sử dụng. Nhấn vào đây bạn sẽ biết Làm thế nào để thuộc tính? Nếu có một bức chân dung của một người thật trong tác phẩm gốc, bức chân dung sẽ chỉ được hiển thị dưới dạng mẫu và người dùng nên thay thế chân dung họ đang sử dụng. Nếu người dùng có thể tiếp cận người chân dung và được phép cho chân dung, người dùng có thể sử dụng ảnh mà không cần thay thế chân dung.

Không ai có thể sử dụng Pngtree để tải xuống tài nguyên mà không có sự cho phép từ Pngtree; không thể sao chép hoặc bắt chước các trang web hoặc máy chủ không phải Pngtree để tạo hình ảnh, logo Pngtree, mã nguồn và tất cả thiết kế bố cục trang, bản quyền không được cấp phép, không thể được sử dụng cho bất kỳ thứ gì ngoài trang web Pngtree. Pngtree nói rằng tất cả người dùng đã vào trang chủ của Pngtree và trang này đã đọc kỹ các điều khoản của thỏa thuận này và hoàn toàn đồng ý, xin vui lòng hiểu!

Làm cách nào để sử dụng nội dung Pngtree?

Người dùng miễn phí có thể duyệt trang chi tiết hình ảnh để nhấp vào "Cách thuộc tính" để hiểu cách ghi có trang web và các quyền.

Người dùng chỉ cần mua gói trang web để có quyền người dùng hình ảnh trong thời gian hiệu lực. Các hình ảnh có thể được sử dụng vĩnh viễn mà không bị giới hạn về thời gian, khu vực, v.v ... nếu người dùng tải xuống Giấy phép Premium hoặc Team Premium (Tệp có tên "Thỏa thuận miễn phí bản quyền cao cấp").

Giấy phép của Pngtree là gì?

Vui lòng đọc lại các ĐKDV này khi mua bất kỳ giấy phép nội dung nào. Pngtree có quyền sửa đổi ĐKDV bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Pngtree sẽ có những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về những thay đổi đó trước khi những thay đổi đó có hiệu lực. Thông báo như vậy có thể được gửi qua email đến địa chỉ email đã đăng ký trong tài khoản Pngtree của bạn, được đăng trên trang này hoặc trên trang đăng nhập của bạn và / hoặc nếu không được gửi. Sửa đổi đối với các ĐKDV này sẽ chỉ áp dụng cho các giao dịch mua trong tương lai. Bằng cách cấp giấy phép cho nội dung được sửa đổi như vậy, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi ĐKDV đã sửa đổi.

Đây là giấy phép một chỗ ngồi chỉ cho phép một người tự nhiên cấp phép, tải xuống và sử dụng nội dung. Trừ khi bạn nâng cấp lên tài khoản "Gói cao cấp nhóm", không người nào khác (bao gồm nhân viên, đồng nghiệp) có thể sử dụng tài khoản của bạn hoặc sử dụng nội dung được ủy quyền thông qua tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn mua nội dung được ủy quyền cho tiền gốc của mình, bạn sẽ cần đăng ký lại tài khoản mới để đủ điều kiện nhận tiền gốc.

Nếu bạn mua "Gói Premium Team", số người được phép cấp phép, tải xuống và sử dụng nội dung được giới hạn ở số lượng được cho phép bởi đăng ký của đội. Số lượng quyền truy cập và quyền sử dụng được cấp bởi trang quản lý phụ trợ của Pngtree và các quyền bổ sung khác được giới hạn ở sáu.

Nếu bạn cần quyền truy cập vào nhiều người tự nhiên, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại địa chỉ info@Pngtree.com. Để rõ ràng, nếu người dùng đang trong mối quan hệ việc làm, người sử dụng lao động sẽ được coi là người được cấp phép.

Nội dung của Nhật Bản có nghĩa là tất cả nội dung có sẵn trên trang web của Pngtree, bao gồm cả hình nền, mẫu, hiệu ứng văn bản, hình minh họa, v.v.)

Pngtree từ đây cấp cho bạn quyền sử dụng, sửa đổi vĩnh viễn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng (trừ khi bị cấm rõ ràng ở đây) và sao chép nội dung của hình ảnh trên toàn thế giới, như được cho phép rõ ràng giấy phép và theo tài liệu này. Các trường công, bệnh viện công và tổ chức phi lợi nhuận không cần phải có bất kỳ ủy quyền cấp phép nào trong tình huống phi thương mại.

Giấy phép nội dung hình ảnh

Người dùng miễn phí có thể có quyền cấp phép cho hình ảnh:

Nội dung của bức tranh là để sử dụng cá nhân và sử dụng thương mại, nhưng việc sử dụng thương mại phải chỉ ra nguồn hoặc thuộc tính và bị cấm in ở dạng vật lý để bán.

Gói Premium cho phép bạn sử dụng hình ảnh trong các tình huống sau:

1. Bản sao kỹ thuật số, bao gồm trên các trang web, quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, quảng cáo thiết bị di động, ứng dụng di động, phần mềm, thẻ điện tử, trong các ấn phẩm điện tử (sách điện tử, tạp chí điện tử, blog, v.v.) Tiếp thị qua email và trực tuyến phương tiện truyền thông (bao gồm các dịch vụ chia sẻ video như YouTube, Dailymotion, Vimeo, v.v.);

2. Được in ở dạng vật lý như một phần của bao bì và nhãn nghệ thuật, tiêu đề thư và danh thiếp, quảng cáo điểm bán, bìa CD và DVD, áo phông và cốc hoặc để quảng cáo và phương tiện truyền thông vật lý, bao gồm Tạp chí, báo và sách, với điều kiện mỗi bức ảnh được sao chép không quá 50 lần;

Gói Team Premium cấp cho bạn và nhân viên của bạn quyền sử dụng hình ảnh (các quyền này được bổ sung bởi 1-2 trong số Premium trên và dành riêng cho giấy phép hình ảnh áp dụng cho chương trình):

1. Sử dụng nội dung cho các bản in vật lý (gọi chung là "hàng hóa"), bao gồm nhưng không giới hạn ở hàng dệt, nghệ thuật, nam châm, tranh tường, lịch, đồ chơi, văn phòng phẩm, thiệp chúc mừng và bất kỳ sinh sản vật lý khác cho mục đích bán hoặc phân phối, không vượt quá 500.000. 2. Tiền đề là ngoài hình ảnh, hàng hóa đó còn chứa các yếu tố sáng tạo khách quan hoặc yếu tố thực tế.

3. Được sử dụng trong tranh tường (không có các yếu tố sáng tạo hoặc thực tế khác) để trang trí mặt bằng kinh doanh của khách hàng hoặc của bạn và không bán.

Nếu phạm vi giấy phép cho gói Premium hoặc giấy phép cho Team Premium không cung cấp cho bạn các quyền bạn cần, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng. (email: info@Pngtree.com)

Hạn chế sử dụng nội dung hình ảnh

Bạn không thể:

1. Sử dụng nội dung hình ảnh khác với nội dung hình ảnh được cung cấp rõ ràng bởi giấy phép bạn đã mua liên quan đến nội dung hình ảnh đó.

2. Khi mô tả bất kỳ nhân vật ("mô hình") nào được miêu tả trong nội dung của hình ảnh, cách nó được miêu tả khiến người bình thường cảm thấy bị xúc phạm, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc miêu tả mô hình như một) với các tác phẩm tục tĩu, "video người lớn", địa điểm giải trí dành cho người lớn, dịch vụ đi kèm, dịch vụ hẹn hò hoặc nội dung tương tự; b) liên quan đến hoạt động quảng cáo hoặc quảng cáo sản phẩm thuốc lá; c) tham gia vào các hoạt động chính trị (như bất kỳ đảng chính trị, ứng cử viên, quan chức được bầu, quảng cáo hoặc hoạt động hỗ trợ nào) hoặc liên quan đến bất kỳ chính sách hoặc quan điểm chính trị nào; d) bị hoặc đang được điều trị bệnh thể chất hoặc tâm thần; hoặc e) tham gia vào các hoạt động phi đạo đức hoặc bất hợp pháp.

3. Sử dụng bất kỳ nội dung hình ảnh nào trong các tác phẩm tục tĩu, nội dung phỉ báng hoặc nội dung sai lệch hoặc theo cách bị coi là phỉ báng, tục tĩu hoặc bất hợp pháp.

4. Bán lại, phân phối lại, truy cập, chia sẻ hoặc chuyển giao bất kỳ nội dung hoặc quyền hình ảnh nào, trừ khi được quy định rõ ràng ở đây. Ví dụ: nhưng không giới hạn, nội dung bị cấm hiển thị dưới dạng "thư viện" nội dung (hoặc thành phần của nội dung), để bên thứ ba có thể tìm kiếm và chọn từ nội dung.

5. Sử dụng nội dung hình ảnh theo cách xâm phạm nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc dẫn đến quảng cáo gian lận hoặc khiếu nại cạnh tranh không lành mạnh.

6. Sử dụng bất kỳ nội dung hình ảnh nào (toàn bộ hoặc một phần) làm nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc các nhãn hiệu xuất xứ khác hoặc như một phần của việc sử dụng ở trên.

7. Giả mạo hoặc hợp lý ngụ ý rằng nội dung của hình ảnh được tạo hoặc tuyên bố là bản quyền của tác phẩm bởi một người nào đó không phải là bạn hoặc người giữ bản quyền nội dung hình ảnh.

Làm cách nào để có được ủy quyền Premium hoặc Team Premium?

Người dùng chỉ cần mua gói nâng cao (được đặt tên là Premium hoặc Team Premium) để có được việc sử dụng hình ảnh thương mại trong thời gian hiệu lực. Nếu người dùng tải xuống Giấy phép cao cấp hoặc Giấy phép cao cấp nhóm trên trang chi tiết hình ảnh hoặc trang tải xuống hoặc Hồ sơ của tôi - bản tải xuống của tôi, tệp có thể được tải xuống để chứng minh bạn có được ủy quyền chính thức.

5. Yêu cầu bồi thường / Thông báo DMCA

Nếu bạn tin rằng bất kỳ hình ảnh hoặc tài liệu nào khác do Pngtree cung cấp đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, bạn có thể thông báo cho Pngtree theo cách được nêu trong Thông báo vi phạm bản quyền DMCA của chúng tôi. https://Pngtree.com/dmca_notification

6.Responsibility

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Người dùng phải chịu rủi ro khi sử dụng Trang web và các dịch vụ của mình và Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc sử dụng Điều khoản.

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do Pngtree gây ra đối với việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của Người dùng vi phạm các Điều khoản này và sẽ chấp nhận mọi trách nhiệm mà Pngtree có thể chịu trách nhiệm khi vi phạm các Điều khoản này.

Là một ví dụ và không giới hạn, Pngtree không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi:

• Không làm gián đoạn trách nhiệm, vi rút, sự cố kỹ thuật của Pngtree, sự can thiệp, thiếu sót, không có sẵn, mất điện, mạng viễn thông hoặc lỗi thiết bị của người dùng.

• Trang web và dịch vụ bị trì hoãn hoặc không khả dụng do lỗi hoặc quá tải lưu lượng truy cập trong Internet, mạng truyền thông hoặc lưới điện.

· Hành động của bên thứ ba.

· Bất kỳ sự kiện nào khác ngoài kiểm soát trực tiếp Pngtree.

Ngoài hành vi sai trái có chủ ý của Pngtree, cũng như bản chất của người dùng liên quan hoặc bản chất của vấn đề, luật áp dụng quy định rằng trách nhiệm pháp lý không thể bị hạn chế bởi thỏa thuận, rủi ro sử dụng trang web và dịch vụ của người dùng và Pngtree không phải do việc sử dụng trang web và dịch vụ này. Chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra bởi người dùng.

7. Điều kiện đăng ký

Các điều khoản trong phần này ("Điều khoản đặt hàng") áp dụng cho bất kỳ đơn hàng nào được đặt trên Trang web. Sau khi hoàn thành bất kỳ giao dịch mua hàng nào, người dùng sẽ được coi là đã đọc và chấp nhận các điều khoản của đơn đặt hàng, không có ngoại lệ.

Nếu người dùng quan tâm đến việc mua bất kỳ đăng ký nào, họ phải thỉnh thoảng làm theo hướng dẫn trên trang web.

Đăng ký nội dung do Pngtree chọn có sẵn trên trang web, bao gồm thông tin, giá cả và điều kiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hạn chế hàng ngày đối với tải xuống nội dung Pngtree). Pngtree có thể sửa đổi các đăng ký được cung cấp bất cứ lúc nào để cung cấp dịch vụ mới (các điều khoản đăng ký này sẽ được áp dụng trừ khi có quy định khác) hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào. Đăng ký là đăng ký cá nhân và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Ngoại trừ người dùng, không bên thứ ba nào được phép sử dụng nội dung Pngtree (bao gồm cả bên thứ ba, công ty con hoặc tổ chức thuộc cùng một công ty cho các mục đích này).

Pngtree có quyền sửa đổi giá của bất kỳ thuê bao nào vào bất cứ lúc nào. Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng của bạn, hiển thị giá trang web và thanh toán số tiền có thể được khớp với quốc gia bạn đang ở. Pngtree sẽ áp dụng giá được chỉ định trên trang web khi người dùng gửi đơn đặt hàng.

Người dùng nên thanh toán trước bằng Paypal hoặc thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán thuận tiện khác do Pngtree cung cấp, như được mô tả trên trang web. Để mua và trả tiền cho một thuê bao, người dùng nên làm theo các hướng dẫn trên trang web. Xử lý thông tin và dữ liệu thanh toán qua Paypal hoặc thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán thuận tiện khác do Pngtree cung cấp được thực hiện trên trang web của bên thứ ba. Khi đặt hàng bất kỳ đơn hàng nào, người dùng ủy quyền cho Pngtree tính giá phù hợp thông qua phương thức thanh toán đã chọn. Việc đăng ký chỉ có thể được kích hoạt sau khi Pngtree đã nhận được khoản thanh toán hoặc thanh toán từ tổ chức tài chính có liên quan. Sau đó, đơn hàng có hiệu lực trong thời gian mua của người dùng.

Vì nội dung của Pngtree là nội dung số, quyền hủy bỏ không được áp dụng nhưng không ảnh hưởng đến các bảo hành được quy định trong các quy định người tiêu dùng hiện hành.

Giới thiệu về tiền hoàn lại:

Khi thành viên cao cấp của bạn được kích hoạt và bạn tải xuống dưới 3 hình ảnh, bạn sẽ có 15 ngày để yêu cầu hoàn tiền. Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tại info@Pngtree.com và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền trong vòng 3 ngày làm việc sau khi bạn gửi yêu cầu hủy của mình (trong trường hợp là ngày nghỉ, nó sẽ bị hoãn lại). Cách hoàn trả được xử lý tùy thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn: nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, khoản hoàn trả sẽ được gửi đến ngân hàng phát hành và được xử lý bởi ngân hàng phát hành. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành để biết câu hỏi về thời điểm đăng hạn mức tín dụng và số tiền thanh toán vào tài khoản của bạn.

Chuyển khoản ngân hàng và phương thức thanh toán địa phương không hỗ trợ hoàn tiền. Nếu bạn đáp ứng chính sách hoàn tiền, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của Pngtree để cung cấp tài khoản Paypal để được hoàn tiền.

Hướng dẫn đặc biệt cho đăng ký Premium Premium:

Nếu bạn đã mua gói Premium Premium của Pngtree và không thể tiếp tục tận hưởng dịch vụ vì lý do riêng của Pngtree (chẳng hạn như trang web bị tắt vĩnh viễn hoặc lỗi kỹ thuật vĩnh viễn). Khi Tư cách thành viên cao cấp vĩnh viễn của bạn đã được kích hoạt và số lượt tải xuống dưới 30 và bạn sẽ có thời hạn 60 ngày để áp dụng hoàn trả khoản thanh toán của mình.

Chính sách hoàn tiền không phù hợp với người đã vi phạm các điều khoản dịch vụ của Pngtree.

8. Khác

Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vi phạm Thỏa thuận hoặc Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Nếu giải quyết không thành công, việc điều chỉnh luật pháp và các quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ được áp dụng và sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân Thượng Hải Khu vực mới Pudong.

Các Điều khoản sử dụng này sẽ không được giải thích hoặc thiên vị đối với một trong hai bên mà sẽ được hiểu theo nghĩa của văn bản. Bất kỳ phần không hợp lệ hoặc không thể thực thi của các Điều khoản sử dụng này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hiệu lực thi hành của phần còn lại.

Nếu bạn gặp vấn đề hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ nhanh với chúng tôi: info@Pngtree.com

Chia sẻ và nhận tải về miễn phí